Новини - България

Здравно министерство е с нов Устройствен правилник - обособяват звено за сигурността на информацията
Прочетена: 51 пъти

Министерството на здравеопазването е с нов Устройствен правилник. Причината - влезли в сила нормативни промени - Общия регламент относно защитата на данните, последните изменения в Закона за администрацията, Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи и други нормативни актове. Устройственият правилник е променен с решение на Министерски съвет днес.

 

В структурата на министерството се обособява звено „Сигурност на информацията и защита на данните“, на което се възлага контролът по прилагане на стандартите и правилата за мрежова и информационна сигурност, защита на данните, включително и личните данни, като същото ще изпълнява и функциите на длъжностно лице по защита на данните.

 

Функциите и минималната численост на Инспектората към министерството се прецизират с цел съобразяване с настъпилите промени в нормативните изисквания.

 

Създава се пилотно звено за споделени услуги в областта на управлението на човешките ресурси в системата на здравеопазването, с което се цели подобряване ефективността и ефикасността на работата в администрацията, намаляване на разходите за издръжка на общата администрация, стандартизиране и оптимизиране на работните процеси и укрепване на стратегическия капацитет за управление на човешките ресурси в системата на здравеопазването.

 

Създава се самостоятелна дирекция „Електронно здравеопазване“, което ще способства за оптимизиране на дейностите по провеждане на стратегията за електронно здравеопазване и въвеждане на националната здравна информационна система, като част от общата стратегия за електронно управление в администрацията, както и за оптимизирането на процесите по въвеждането и предоставянето на електронни административни услуги и на обмен на документи със средствата на информационните и комуникационните технологии, с оглед намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

 

Прецизират се функции и се извършват промени в числеността и на други структурни звена в министерството. С това се цели оптимизиране разпределението на функциите, без да се допуска дублиране и създаване на объркване по отношение на обслужването на гражданите и бизнеса, а също така и оптимизиране числеността на структурните звена в зависимост от обема им на работа и приоритетите, които стоят пред Министерството на здравеопазването.

 

Необходимите за обезпечаване допълнителни щатни бройки ще бъдат осигурени в рамките на общата численост на персонала в министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването.

Коментари

юли 2019

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития

Последвайте ни

Абонирайте се
за нашия бюлетин

За да получавате винаги
актуалната информация на време

Абонирайте се