Новини - България

Нов стандарт по кардиология: Сърдечно болни ще се лекуват и в клиники по вътрешни болести
Прочетена: 522 пъти
Снимка: Pixabay.com

Министерството на здравеопазването (МЗ) публикува на електронната си страница проект на наредба за утвърждаване на нов медицински стандарт "Кардиология". Той бе разработен и предложен за обществено обсъждане, след като  Върховният административен съд отмени действащия стандарт по кардиология.

 

В раздел I e определен обемът на кардиологичната дейност, осъществявана в лечебните заведения за специализирана извънболнична и болнична медицинска помощ. Въвеждат се изисквания за минимален годишен брой диагностични и терапевтични процедури на оператор в областта на високоспециализираните дейности (ВСД). За ехокардиография стандартът определя 500 изследвания годишно, за инвазивна кардиология - 100 процедури годишно; за кардиостимулация - 80 процедури годишно, при имплантация на система за ресинхронизираща терапия/дефибрилатори – 30, и за електрофизиология - 50 радиофреквентни аблации, при успеваемост 80%.

 

На базата на тези критерии се определя минималният обем дейности за дадено звено, тъй като изискването на стандарта е да има минимум двама специалисти със сертификат по изброените ВСД. Тези обеми ще се следят от съществуващите регистри за пейсмейкъри, инвазивни процедури и електрофизиологични процедури. Броят процедури се основава на препоръките на Европейското кардиологично дружество, които са приети и от Дружеството на кардиолозите в България, уточняват вносителите.

 

Стандартът определя минимални изисквания за 1 кардиолог за първо ниво, не по-малко от 3 кардиолози за второ ниво и 4 кардиолози за структура от трето ниво на компетентност в болничната помощ. Тези изисквания към лекарският персонал целят да осигурят нормално 24-часово функциониране на общото отделение по кардиология, като един лекар трябва да обслужва максимално 10 легла. Ако лекуващият лекар извършва и интервенционални процедури, той може да обслужва максимално 6 легла, се отбелязва още в мотивите към проектонаредбата.

 

Стандартът препоръчва още 75% от лекарския състав, но не по-малко от 50%, да притежава специалност по кардиология. Лекарите без специалност по кардиология, включително специализиращите лекари, работят задължително под ръководството на кардиолог, е категоричното изискване на новия стандарт.

 

Пациенти с кардиологични заболявания ще могат да се диагностицират и лекуват и в отделения или клиники от съответното или по-високо ниво на компетентност по медицинската специалност „вътрешни болести“, се уточнява в него. В тези структури на лечебни заведения за болнична помощ се извършва диагностика на заболявания, които изискват провеждане на конвенционална трансторакална ехокардиография; диагностика и лечение на остри, обострени и хронични сърдечно-съдови заболявания, без усложнено протичане и при които не се предполагат инвазивни диагностични и терапевтични процедури; лечение на вече диагностицирани на по-високо ниво на компетентност заболявания, при които терапевтичният подход и схема на лечение са уточнени и стартирани.

 

С цел постигане на минимално административно регулиране, с проекта за нов стандарт се дава възможност за съвместно ползване на определено оборудване и структури в болницата или в населеното място или въз основа на сключен договор с друго лечебно заведение. Това може да стане например при някое от слудните условия:  наличие в лечебното заведение на собствена апаратура за образна диагностика, разполагаща с рентгенова апаратура за изследване на сърце и бели дробове; наличие на клинична лаборатория на територията на лечебното заведение от II-ро ниво на компетентност; осигурена компютърно-томографска (КТ) и магнитно-резонансна (МР) апаратура на територията на населеното място, с осигуряване на непрекъснато 24-часово обслужване на болницата, (вкл. при спешни състояния); осигурен достъп от лечебното заведение с клинична лаборатория и други диагностични лаборатории - в неговата структура или по договор; договор с лечебно заведение със структури по кардиохирургия, по съдова или гръдна хирургия за оказване на спешни хирургични интервенции при необходимост, в рамките на не повече от 90 минути от началото на настъпване на перипроцедурни усложнения;  договор със самостоятелна клиника/отделение по кардиология за инвазивно лечение, сърдечна и/или съдова хирургия, с възможност за трансфер на пациенти до 120 минути.

 

С проекта се предлага минималната продължителност на срока за обучение за придобиване на сертификат за дейности по кардиостимулация да се намали от 2 години на 1 година, т.е. 6 месеца за базово и 6 месеца за експертно ниво. Промяната ще позволи оптимизиране дейността на структурите и улесняване достъпа без да се влоши качеството на процедурите, е мнението на вносителите. 

 

В проектонердбата се посочва, че по данни от 2016 г. в страната ни функционират 2747 кардиологични легла от които 212 са интензивни кардиологични легла. 61% от тях са разкрити в трето ниво на компетентност, 21% - във второ ниво и 18% - в първо ниво. Общият брой лекари с призната специалност кардиология е 1358.

 

В мотивите към проекта се посочва още, че въпреки достатъчната осигуреност с кардиологични легла (излишък от 153 легла според отменената Здравна карта) решението за разкриване на структура по „Кардиология“ е въпрос на преценка на болничния мениджмънт, въз основа на капацитета на лечебното заведение, характера на осъществяваната дейност, обращаемостта на пациентите и др.

 

От Здравното министерство препоръчват още при вземането на решение оследва да се има предвид, че по данни на Националиня център по обществено здраве и анализи –––НЦОЗА за 2016 г. средният разход за текуща издръжка на едно легло за година в структура от трето ниво е 127 538 лв. за областни многопрофилни болници за активно лечение и 23 811 за структура от второ ниво на компетентност. Разликата се определя от изискването в структура от трето ниво да има инвазивна кардиология. Средният годишен разход на едно легло в структура от първо ниво е между 19 000 и 25 000 лв. се посочва в проекта. 

 

Стандартът е отворен за обществено обсъждане до 19 юли т.г.

 

Невена ПОПОВА

Коментари

февруари 2024

ПВСЧПСН
   
   

Събития

Няма събития

Последвайте ни

Абонирайте се
за нашия бюлетин

За да получавате винаги
актуалната информация на време

Абонирайте се